Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk shrnutí

5. 11. 2008

 

Shrnutí

 

Doplněk:

rozvíjející větný člen

závisí na slovese, podstatném jménu, nebo zájmenu v podmětu nebo předmětu

vyjadřuje vlastnost, kterou má podstatné jméno za určitého děje

je vyjádřen: - přídavným jménem

- podstatným jménem

- zájmenem

- číslovkou

- infinitivem

- přechodníkem

 

může být - holý

- rozvitý

- několikanásobný

doplněk shodný: shoduje se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě

doplněk neshodný: obvykle je v jiném pádě než podstatné jméno

Elipsa:

výpustka

nepravidelnost větné stavby

spočívá ve vynechání přísudku

věta s elipsou se nazývá se neúplná

užívá se v odpovědích na otázky

Kam pojedeš? Do Prahy.

Metafora:

pojmenování přenesené z jedné věci na druhou na základě podobnosti některých znaků

vzhled, rozměr, vlastnost, funkce,……

lexikální- ručička, svíčka

básnické- podzim života, oheň růží

Metonymie:

Přenesení pojmenování jedné věci na druhou na základě věcné souvislosti

sladkost-bonbon, zákusek

Podmět:

základní větný člen

spolu s přísudkem tvoří základní skladební dvojici

není závislý na jiném větném členu

bývá v 1. pádě

ptáme se kdo, co

nemusí být vyjádřen

může být- všeobecný, holý, rozvitá, několikanásobný

Podmět nevyjádřený:

pozná se podle slovesného tvaru nebo ze souvislosti

je to konkrétní osoba, skupina osob, věc,….

Podmět několikanásobný:

skládá se ze dvou nebo více podmětů, které mají společný přísudek

Podmět všeobecný:

není znám konkrétně

jde o obecnou platnost - někdo, lidé

užívá se často v přísloví a ve rčení

ve větách píšeme v tvaru 3. os. mn. č. v příčestí činném měkké i

Podmět vyjádřený:

bývá vyjádřen podst. Jménem nebo zájmenem

může být holý, rozvitý, několikanásobný

lze vyjádřit i větou vedlejší

Podstatné jméno abstraktní:

název vlastnosti

tvoří se od příd. jmen, sloves a vztahu

stáří, chudoba, zpěv, česání, přátelství, příčina

Podstatné jméno hromadné:

užívá se v j. č. i když označuje více osob, věcí téhož druhu souborně

bývá ve středním rodě,

mívá zakončení -í, -oví, -stvo, -ctvo

dříví, stromoví, rostlinstvo, žactvo

některá podst. jména jsou hromadná jen svým významem - mládež lid, hmyz

mohou mít i mn. č. - vojsko-vojska, včelstvo-včelstva

Podstatné jméno konkrétní:

název osoby, zvířete nebo věci

dělíme na obecná a vlastní

Podstatné jméno látkové:

označuje nějakou látku, materiál bez ohledu na množství

užívá se v j. č.

voda, sníh, mouka, cukr, káva

Podstatné jméno pomnožné:

má pouze množné číslo

označuje jím někdy jednu skutečnost, jindy více skutečností

kamna, játra, jedny kalhoty, dveře, housle

dává se číslovka druhová - dvoje housle

Předmět:

rozvíjející větný člen

rozvíjí sloveso nebo příd. jméno

vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc

ptáme se na něj pádovou otázkou kromě 1. a 5. pádu

závisí na slovese nebo příd. jménu

může být holý, rozvitý, několikanásobný

Přechodník:

slovesný tvar neurčitý

má tři tvary: mužský, ženský a střední + množné číslo všech rodů

dělajíc, dělaje, dělajíce

je vždy doplňkem

je to knižní tvar, který se vyskytuje v umělecké literatuře a také v odborném vyjadřování.

rozlišujeme přechodník minulý a přítomný

Příslovečné určení:

rozvíjející větný člen

závisí na slovese, přídavném jménu, příslovci

vyjadřuje okolnosti a vztahy

bývá vyjádřeno příslovcem, zájmenem, infinitivem slovesa, podstatným jménem

může být holé, rozvité, několikanásobné

Příslovečné určení času:

ptáme se kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často, kdy, odkdy, jak dlouho

Příslovečné určení míry:

vyjadřuje míru vlastností

ptáme se jak mnoho, jak hodně

Příslovečné určení místa:

ptáme se otázkami kde, odkud, kudy, kam

Příslovečné určení podmínky:

ptáme se kdy, za jaké podmínky

Příslovečné určení příčiny:

ptáme se proč, za jaké příčiny

Příslovečné určení přípustky:

vyjadřuje skutečnost, která odporuje ději, ale děj i přípustka zároveň platí

ptáme se i přes co, i kdy, i přes jakou skutečnost

Příslovečné určení účelu:

účel následuje po ději

ptáme se proč, za jakým účelem

Příslovečné určení způsobu:

ptáme se jak, jakým způsobem

Přístavek:zvláštní druh přívlastku - shodný přívlastek

volně připojen za podst. jméno

vyjádřen podst. jménem

bývá rozvitý, několikanásobný

s podst. jménem se shoduje v pádě, čísle

neshoduje se v rodě

je oddělen pauzami v řeči, v písmu čárkami nebo pomlčkami

lze vypustit

Přísudek:

základní větný člen

s podmětem tvoří základní skladební dvojici

vyjadřuje co dělá podmět

vyjádřen slovesem ve tvaru určitém - přísudek slovesný, jménem se sponou - jmenný se sponou, pouze jménem - jmenný bez spony

s podmětem se shoduje v osobě a čísle

může být holý, rozvitý, několikanásobný

Přísudek jmenný bez spony:

není vyjádřen slovesem v určitém tvaru, ale jen výrazem neslovesným.

může být rozvit dalšími členy

bývá v příslovích, heslech, nápisech,…..

Přísudek jmenný se sponou:

skládá se ze sponového slovesa a z části jmenné

sponové sloveso - být, bývat, stát se

jmenná část - podst. nebo příd. jméno, zájmeno, číslovka, příslovce, infinitiv slovesa, spojkou

Přísudek několikanásobný:

vyjádřen dvěma nebo více souřadně spojenými členy

Přísudek slovesný:

základem sloveso plnovýznamové

spojení slovesa způsobového - muset, moc, smět nebo slovesa fázového - začít, počínat, přestat s infinitivem plnovýznamového slovesa - musel číst, smíš odejít, mám cvičit

Přívlastek:

rozvíjející větný člen

závisí na podst. jménu

rozvíjí a přesněji určuje podst. jméno

ptáme se jaký, který, čí, kolik, kolikátý

rozlišujeme shodný a neshodný

bývá vyjádřen: PK shodný - příd. jménem, zájmenem, číslovkou

PK neshodný - podst. jménem, příslovcem, infinitivem

může být holý, rozvitý, několikanásobný, postupně rozvíjející

těsný, volný

Přívlastek několikanásobný:

je tvořen několika souřadnými přívlastky

lze vložit spojku souřadicí - a

oddělují se čárkou, nejsou-li spojeny a, i, ani, nebo ve významu slučovacím

může být shodný a neshodný

lze zaměňovat pořadí

Přívlastek neshodný:

neshoduje se s podst. jménem

nedá se s ním skloňovat

stojí za podst. jménem, příslovcem, infinitivem slovesa

Přívlastek postupně rozvíjející:

jde o přívlastky neshodné

nelze mezi ně vložit spojku souřadicí

nelze zaměnit jejich pořadí

nepíše se mezi nimi čárka

Přívlastek shodný:

shoduje se s podst. jménem, skloňuje se s ním

stojí před podst. jménem, je-li vyjádřen příd. jménem, zájmenem nebo číslovkou

za podst. jménem stojí, je-li vyjádřen podst. jménem (řeka Labe), odborné názvosloví, historické názvy, při důrazu

Přívlastek těsný:

bohatěji rozvitý shodný přívlastek, který stojí za podst. jménem a jeho základem je příd. jménem

nelze vypustit

neodděluje se čárkou

Přívlastek volný:

rozvitý shodný přívlastek, který stojí za podst. jménem a jeho základem je příd. jméno

lze ho vypustit

odděluje se čárkou, stojí-li uprostřed věty, odděluje se z obou stran

Souvětí podřadné:

obsahuje jednu větu hlavní a jednu nebo více vět vedlejší

Souvětí souřadné:

musí obsahovat minimálně dvě věty hlavní a jednu nebo více vět vedlejších

Spojka podřadicí:

že, aby, jakmile, když, kdyby, -li, protože, poněvadž, jelikož, přestože, ačkoli, třebaže

Spojka souřadicí:

a, i, ani, ale, avšak, však, nebo, či, neboť, vždyť

Věta vedlejší doplňková:

jaký? jak? čím?

jak,kterak

Věta vedlejší podmětná:

kdo? co?

kdo, co, kde, kam, kdy, jak, aby, že

Věta vedlejší předmětná:

pádové otázky kromě 1. a 5. pádu

kdo, co, kde, kam, kdy, jak, aby, že

Věta vedlejší příslovečná místní:

kde? odkud? kudy? kam?

kde, odkud, kudy, kam

Věta vedlejší příslovečná časová:

kdy? odkdy? jak dlouho?

když, než, až, jakmile, sotva, zatímco

Věta vedlejší příslovečná způsobová:

jak? jakým způsobem?

jak, jako, jak-tak, než

Věta vedlejší příslovečná měrová:

jak? jak hodně?

čím-tím, více-než, takže, že

Věta vedlejší příslovečná příčinná:

proč? z jaké příčiny?

že, protože, poněvadž

Věta vedlejší příslovečná účelová:

proč? za jakým účelem?

aby

Věta vedlejší příslovečná podmínková:

kdy? za jaké podmínky?

když, kdyby, jestliže,-li

Věta vedlejší příslovečná přípustková:

i přes jakou skutečnost?

ač, přestože, i když, třebaže, třebas

Vedlejší věta přísudková:

jaký?

jak, jaký

Vedlejší věta přívlastková:

jaký?

kdo, co že, aby, který, jaký, jenž

Poměr slučovací:

věty jsou si významově rovnocenné

a, i, nebo, také, též, pak, potom, ani-ani

Poměr stupňovací:

druhá věta stupňuje význam věty první, je významově závažnější

ba, ba i, dokonce i, nejen-ale, nýbrž-nýbrž

Poměr odporovací:

druhá věta odporuje větě první nebo nějak omezuje její platnost

ale, avšak, však, nýbrž, leč, jenže, a přece, sice-ale

Poměr vylučovací:

jedna věta vylučuje platnost druhé: platí-li jedna, neplatí druhá

nebo, anebo, či, buď-nebo, buď-anebo, zdali-či

Poměr příčinný:

druhá věta vyjadřuje příčinu děje věty první

neboť, vždyť, totiž

Poměr důsledkový:

druhá věta vyjadřuje důsledek děje věty první

proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak

Zájmeno neurčité:

blíže se neurčuje o kom je řeč nebo se to naznačuje jen obecně

kdo, něco, některý, nějaký, něčí, každý, všechen

Zájmeno osobní:

vyjadřuje první, druhou nebo třetí osobu

já, ty, on, ona, ono, my, vy oni, ony, ona, se

Zájmeno přivlastňovací:

přivlastňuje některé osobě

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

Zájmeno rodové:

on, ona, ono, ten, ta, to, jaký, jaká, jaké

Zájmeno ukazovací:

ukazuje na určitou věc, osobu, zvíře, vlastnost

ta, to, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám, taký, onaký, tamten

Zájmeno tázací:

ptáme se na osobu, věc, vlastnost

kdo, co, jaký, který, čí

Zájmeno vztažné:

spojuje věty v souvětí, uvozuje větu vedlejší

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Zájmeno záporné:

popíráme existenci osoby, věci, zvířete, vlastnosti

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Zájmeno zvratné:

se, svůj

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

promiňte, reaguji na text

kateřina kozlová,18. 2. 2018 19:44

"Podstatné jméno pomnožné:
má pouze množné číslo
označuje jím někdy jednu skutečnost, jindy více skutečností
kamna, játra, jedny kalhoty, dveře, housle
dává se číslovka druhová - dvoje housle"

pod pojmem "dvoje housle" si představuji dva kusy (stejných) houslí,
neměla by číslovka druhová být "dvojí" housle? (slovo dvojí by ale vyjadřovalo počet druhů, ne kusů)

doplněk

věrek,12. 12. 2012 19:10

mám pocit, že jsi "okopíroval" doplněk od přívlastku nebo se mně to jenom zdá? shodný a neshodný

kvalita

Michaela,8. 6. 2011 20:42

myslím si že je to kvalitně udělané,hodí se to ...a myslím že i učitelé by si tímto mohli pomoci ;)

Re: kvalita

Saška,8. 6. 2011 20:43

souhlasím naprosto !!! :)

Re: kvalita

Terka,8. 6. 2011 20:44

jj ted v obdobi maturit a pisemek se to na zopakovani naramne hodi :)

Re: kvalita

Sandra ,18. 9. 2011 17:37

Souhlasím moc mi to pomohlo